Many English learners get in trouble when it comes to like and as. “Hmm… she is as my mother, or she is like my mother…” Which option is correct and why? Many of you always get frustrated and start googling the right option, or at worst, you change the sentence to avoid this problem until the next time you come across it again.

It’s high time to stop avoiding this problem and face it! I prepared for you a short story about Steve Jobs that contains as many LIKES and ASES as you need to grasp this grammar entirely.

Let’s get started!

LIKE

LIKE can be used to give examples. It means the same as for example“ (1), and it is usually followed by nouns and pronouns,

Apple’s products like the iPod, iPhone, and iPad (=nouns) have been dictating modern technology’s evolution. 

LIKE can be used to talk about how one thing is similar to another thing (2). It is followed by a noun or a pronoun.

There were many imps in the class like him (=pronoun), so the teachers never got bored at work.

Despite the fact he did not want to study and sometimes behaved like a naughty child (=noun) he had brains.

LIKE can also be used with verbs such as look/sound/smell (3).

The garage didn’t look like a luxury place to work.

FEEL LIKE (4) is an informal idiom used to express desire, want or inclination for something.

Wozniak was keen on electronics like Jobs, and they both felt like dedicating their time to it.

AS

 AS  = can indicate an occupation (1),
His biological father worked as a political science professor, and his mother worked as a speech therapist.

His adoptive mother worked as an accountant, and his dad was a Coast Guard veteran and machinist.

He also worked as a video game designer. 

AS = „in the role/position of“ (2),

Later on, as a baby, Jobs was adopted by Clara and Paul Jobs, who named him Steven Paul Jobs.

As a teen, Jobs was a prankster at school because he was often bored.

AS = named, called (3) (known as..),

The family lived together in California, in an area that is now known as Silicon Valley.

AS = to give reasons (4),

As he lacked direction, he dropped out of college and joined creative classes.

AS = can indicate a function (5) of something,

They used Job‘s family garage as a workroom.

AS = when two things take place simultaneously (6),

Jobs, Wozniak, and Ronald Wayne set up Apple computers, which expanded rapidly as the home computers market became increasingly significant.

AS = to make a comparison (7) between two entities,

No other brands were as popular as Apple.

AS = can also be used as a conjunction (8)  to show similarity. It is followed by a clause or a prepositional phrase,

At that time, no one changed the computer world  as they did. 

In a very informal style, like is often used as a conjunction. This is very common in American English. However, this is not considered correct. Nobody loves her like I do.

I hope that the story helped you to understand how to use as and like in a context, so does my explanation in which I showed you what is behind these two tricky words.

LIKE

(1.) LIKE  sa používa keď chceme uviesť príklady, čiže znamená to aj „ ako napríklad“. Zvyčajne po like v tomto prípade nasledujú podstatné mená alebo zámená.

Apple’s products like the iPod, iPhone, and iPad (=nouns) have been dictating modern technology’s evolution. = Apple produkty ako napríklad iPod, iPhone, a iPad (=podstatné mená) diktujú vývoj modernej technológie. Tu môžeme vidieť, že po like nasledujú podstatné mená (konkrétne výrobky od Apple).   

(2.) LIKE sa taktiež používa, keď pripodobujeme jednu vec, alebo osobu k druhej veci, či osobe. Opäť, aj tu po like nasleduje podstatné meno, alebo zámeno.

There were many imps in the class like him (=pronoun), so the teachers never got bored at work. = V triede bolo veľa nezbedníkov ako on (=zámeno), takže učitelia sa v práci nikdy nenudili.

Despite the fact he did not want to study and sometimes behaved like a naughty child (=noun) he had brains. = Aj napriek tomu, že nechcel študovať a niekedy sa správal ako nezbedník (=podstatné meno), bol inteligetný.

(3.) LIKE sa používa so slovesami: look/sound/smell. (vyzerať/znieť/voňať,byť cítiť)

The garage didn’t look like a luxury place to work. = Garáž nevyzerala ako luxusné miesto na prácu.

(4.) FEEL LIKE je neformálny idiom, ktorý sa používa na vyjadrenie túžby či chuti pre niečo.

Wozniak was keen on electronics like Jobs, and they both felt like dedicating their time to it.  = Wozniak bol tak dychtivý po elektronike ako aj Jobs a obaja jej chceli venovať čas.  

AS

(1) AS  = sa používa s povolaniami (occupations)
His biological father worked as a political science professor, and his mother worked as a speech therapist. = Jeho biologický otec pracoval ako učiteľ politológie a jeho matka pracovala ako logopedička.

He also worked as a video game designer. = Taktiež pracoval ako návrhár videohier.

(2) AS = sa používa s pozíciou, alebo rolou (position or role)

Later on, as a baby, Jobs was adopted by Clara and Paul Jobs, who named him Steven Paul Jobs. = Neskôr, ako bábätko, Jobs bol adoptovaný K. a P. Jobs, ktorí ho pomenovali Steven Paul Jobs.

As a teen, Jobs was a prankster at school because he was often bored. = Ako tínedžer, Jobs bol školský zabávač, pretože sa často v škole nudil.

(3) AS = keď je niečo známe pod nejakým názvom, či menom (known as)

The family lived together in California, in an area that is now known as Silicon Valley. = Rodina spolu žila v Kalifornii, v oblasti, ktorá je teraz známa ako Silicon Valley.

(4) AS = „keď udávame dôvod, prečo sa niečo stalo/pretože“ to give reasons,

As he lacked direction, he dropped out of college and joined creative classes. = Pretože nemal smer, odišiel zo školy a začal navštevovať umelecké krúžky.

(5) AS = ako funkcia/úloha niečoho/niekoho (a function of something)

They used Job‘s family garage as a workroom. = Používali rodinnú garáž ako pracovnú dielňu.

(6) AS = keď sa dve veci odohrávajú súčasne (two things take place simultaneously)

Jobs, Wozniak, and Ronald Wayne set up Apple computers, which expanded rapidly as the home computers market became increasingly significant. = Jobs, Wozniak a Ronald Wayne založili spoločnosť Apple computers, ktorá rapídne expandovala súčasne s trhom stolových počítačov, ktorý značne naberal na dôležitosti.  

(7) AS = keď porovnávame dva subjekty (to make a comparison between two entities)

No other brands were as popular as Apple. Žiadne iné značky neboli také populárne ako Apple.

(8) AS = môže mať funkciu spojky (conjunction) ukázať podobnosť.

At that time, no one changed the computer world as they did. = Nikto v tom čase nezmenil svet počítačov tak, ako ho zmenili oni.

V neformálnej angličtine je like často používané ako spojka. Je to veľmi bežné pre americkú angličtinu. Avšak, nepovažuje sa to za gramaticky správny jav. Napríklad: Nobody loves her like I do. / Nobody loves her as I do. = Nikto ju nemiluje tak ako ja.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

heal

What is it?

English Idioms & Phrasal Verbs

to lose one's touch
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x