Weather & Seasons of the Year

Vocabulary

1. in (the) spring [sprɪŋ] – na jar
2. in (the) autumn [ˈɔːtəm] – na jeseň
3. in (the) winter [ˈwɪntə] – v zime
4. in (the) summer [ˈsʌmə] – v lete
5. according to [əˈkɔːdɪŋ tʊ] – podľa, v závislosti od
6. awake [əˈweɪk] – prebúdzať sa
7. melt [melt] – topiť sa, roztápať sa (sneh)
8. swallow [ˈswɒləʊ] – lastovička
9. sparrow [ˈspærəʊ] – vrabec
10. swan [swɒn] – labuť
11. cuckoo [ˈkʊkuː] – kukučka
12. stork [stɔːk] – bocian
13. snowdrop [ˈsnəʊˌdrɒp] – snežienka
14. dandelion [ˈdændɪˌlaɪən] – púpava
15. primrose [ˈprɪmˌrəʊz] – prvosienka
16. daffodil [ˈdæfədɪl] – narcis
17. daisy [ˈdeɪzɪ] – sedmokráska (aj margarétka)
18. forget-me-not [fəˈget miː nɒt] – nezábudka
19. tulip [ˈtjuːlɪp] – tulipán
20. violet [ˈvaɪəlɪt] – fialka
21. catkins [ˈkætkɪns] – bahniatka
22. lily of the valley [ˈlɪlɪ əv ˈvælɪ ] – konvalinka
23. oak [əʊk] – dub
24. willow [ˈwɪləʊ] – vŕba
25. pine [paɪn] – borovica

sparrow

26. beech [biːtʃ] – buk
27. chestnut [ˈtʃesˌnʌt] – gaštan
28. birds flocks [bɜːds flɒks] – vtáčie kŕdle
29. unpredictable [ˌʌnprɪˈdɪktəb ə l] – nepredvídateľné, nevyspytateľné
30. changeable [ˈtʃeɪndʒəb ə l] – premenlivé, nestále
31. unstable [ʌnˈsteɪb ə l] / unsteady [ʌnˈstedɪ] – premenlivé, nestále
32. hailing [heɪlɪŋ] – krupobitie
33. it hails [heɪls] – padajú krúpy
34. it snows [snəʊs] – sneží
35. it rains [reɪns] – prší
36. temperature above [ˈtemprɪtʃə əˈbʌv ] / below zero [bɪˈləʊ ˈzɪərəʊ] – teplota nad / pod nulou
37. weather forecast  [ˈweðə ˈfɔːˌkɑːst] – predpoveď počasia
38. Easter [ˈiːstə] – Veľká noc
39. set off on journey [set ɒf ɒn ˈdʒɜːnɪ] – vyraziť na cestu
40. strawberries [ˈstrɔːbərɪs] – jahody
41. bilberries [ˈbɪlbərɪs] – čučoriedky
42. raspeberries [ˈrɑːzbərɪs] – maliny
43. blackberries [ˈblækbərɪs] – černice
44. cranberries [ˈkrænbərɪs] – brusnice
45. pears [peəs] – hrušky
46. plums [plʌms] – slivky
47. heatwave [ˈhiːtˌweɪv] – horúčava
48. it is boiling [ˈbɔɪlɪŋ] – je veľmi, veľmi teplo
49. thick fog [θɪk fɒg] – hustá hmla
50. mist [mɪst] – jemná hmla, opar

weather

51. thunderstorm [ˈθʌndəˌstɔːm] – búrka s hromami a bleskmi
52. lightning [ˈlaɪtnɪŋ] – blesky, blýskanie sa
53. dew [djuː] – rosa
54. thunder [ˈθʌndə] – hrom, hrmenie
55. rainbow [ˈreɪnˌbəʊ] – dúha
56. the sun sets [sʌn sets] – slnko zapadá
57. the sun rises [sʌn raɪziːs] – slnko vychádza
58. Indian summer  [ˈɪndɪən ˈsʌmə] – babie leto
59. reap / pick the harvest [riːp ðə ˈhɑːvɪst] – zbierať úrodu
60. harvest [ˈhɑːvɪst] – úroda
61. grass turns yellow [grɑːs tɜːns ˈjeləʊ] – tráva zožltne
62. grass gets dry [grɑːs gets draɪ] – tráva schne
63. trees blossom [triːs ˈblɒsəm] – stromy kvitnú
64. flowers are in bloom [ˈflaʊəs ɑː in bluːm] – kvety kvitnú
65. leafy trees [ˈliːfɪ triːs] – listnaté stromy
66. coniferous trees [kəˈnɪfərəs triːs] – ihličnaté stromy
67. it is cloudy  [ˈklaʊdɪ] – je zamračené
68. the sky is overcast [skaɪ ɪz ˈəʊvəˌkɑːst] – obloha je zatiahnutá
69. the sky clears up [skaɪ klɪəs ʌp] – obloha sa vyjasní
70. chilly [ˈtʃɪlɪ] – chladno
71. it is damp and cold [dæmp] – je sychravo a chladno
72. we are chilled to the bone [tʃɪled tuː ðə bəʊn] – sme premrznutí na kosť
73. drizzle [ˈdrɪz ə l] – mrholiť, mrholenie
74. slush [slʌʃ] / sleet [sliːt] – čľapkanica, snehová kaša, dážď so snehom
75. downpour [ˈdaʊnˌpɔː] – silný lejak, prietrž mračien

rainbow

76. It rains cats and dogs – Leje ako z krhly.
77. frost [frɒst] – mráz
78. thaw [θɔː] – odmäk
79. gale [geɪl] – víchrica
80. icicles [ˈaɪsɪk ə ls] – cencúle
81. roof [ruːf] – strecha
82. we have icy hands [ˈaɪsɪ hænds] – máme studené ruky
83. commemorate [kəˈmeməˌreɪt] – pripomínať si
84. All Saint Day [ɔːl seɪnt deɪ] – Deň všetkých svätých
85. covered with [ˈkʌvəd wɪð] – pokryté s
86. drop [drɒp] – klesnúť
87. slippery [ˈslɪpərɪ] – klzké
88. sledging [sledʒɪŋ]– sánkovanie
89. go sledging – chodiť sa sánkovať
90. go sliding [ˈslaɪdɪŋ] – chodiť sa šmýkať, kĺzať
91. go ice-skating [aɪs skeɪtɪŋ] – chodiť sa korčuľovať
92. have a snowball fight [hæv ˈsnəʊˌbɔːl faɪt] – guľovať sa
93. make a snowman [meɪk ə ˈsnəʊˌmæn ] – stavať snehuliaka
94. put on [pʊt ɒn] – obliecť si
95. gloves [glʌvs] – rukavice
96. scarf [skɑːf] – šál
97. warm sweater [wɔːm ˈswetə] – hrubý sveter
98. merry-go-round [ˈmerɪ gəʊ raʊnd] – kolotoč
99. April showers bring May flowers.
100. Martin is coming on a white horse. – Martin na bielom koni.

ice skating

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next