Travelling, Means of Transport

Vocabulary

 1. a reason [ˈriːzən] – dôvod
 2. scientific purposes [ˌsaɪənˈtɪfɪk ˈpɜːpəs] – vedecké účely            
 3. participation in [pɑːˌtɪsɪˈpeɪʃən] – účasť na                                                                   
 4. a participant in [pɑːˈtɪsɪpənt] – účastník v
 5. to participate in [pɑːˈtɪsɪˌpeɪt] / take part in – zúčastniť sa na
 6. diving [ˈdaɪvɪŋ] – potápanie
 7. a cliff [klɪf] – útes
 8. a towel [ˈtaʊəl] – uterák, osuška
 9. flip-flops – žabky, gumené sandále
 10. sightseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ] – prehliadka pamiatok   
 11. to do sightseeing – prezrieť si pamiatky
 12. sightseeing holiday – poznávací zájazd
 13. sights [saɪts] – pamiatky, pamätihodnosti
 14. to admire [ədˈmaɪə] – obdivovať, kochať sa
 15. camping [kæmpin] – stanovanie, kempovanie
 16. a tent [tent] – stan
 17. in the open air [ˈəʊpən eə] – pod holým nebom
 18. a torch [tɔːtʃ] / flashlight [ˈflæʃˌlaɪt] – baterka
 19. proper clothes [ˈprɒpə kləʊðz] – vhodné oblečenie
 20. a raincoat [ˈreɪnˌkəʊt] / mac (intosh) – pršiplášť
 21. hiking [haɪkɪŋ] – turistika
 22. walking holiday – dovolenka s pešou turistikou
 23. package holiday [ˈpækɪdʒ] – zájazd cez cestovku
 24. included [ɪnˈkluːdɪd] – zahrnutý
 25. accommodation [əˌkɒməˈdeɪʃən] – ubytovanie     
travelling
 1. As for me – Čo sa mňa týka
 2. full board [fʊl bɔːd] – plná penzia
 3. half board  [hɑːf bɔːd] – polpenzia
 4. a single room [ˈsɪŋgəl rʊm] – jednolôžková izba
 5. a double room [ˈdʌbəl rʊm] – dvojlôžková izba s manželskou posteľou
 6. a twin room – dvojlôžková izba s oddelenými lôžkami
 7. to book [bʊk] – rezervovať si, objednať
 8. in advance [ədˈvɑːns] – vopred, v predstihu
 9. a valid passport [ˈvælɪd ˈpɑːspɔːt] – platný pas
 10. health insurance [helθ ɪnˈʃʊərəns] – zdravotné poistenie
 11. baggage [ˈbægɪdʒ] / luggage [ˈlʌgɪdʒ] – batožina
 12. currency [ˈkʌrənsɪ] – mena, platidlo
 13. ID [ˌaɪˈdiː] (identification card) – občiansky preukaz
 14. an advantage [ədˈvɑːntɪdʒ] – výhoda
 15. a disadvantage [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ] – nevýhoda
 16. traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm] – dopravná zápcha
 17. to increase [ɪnˈkriːs] – zvýšiť
 18. pollution [pəˈluːʃən] – znečistenie
 19. petrol [ˈpetrəl] – benzín
 20. means of transport [miːnz] – dopravné prostriedky
 21. parts of the car – časti auta
 22. an engine [ˈendʒɪn] – motor
 23. a dashboard [ˈdæʃˌbɔːd] – palubná doska
 24. a brake[breɪk] brzda
 25. a hand brake – ručná brzda
telephone
 1. a seat belt [siːt belt] – bezpečnostný pás
 2. a wheel [wiːl] – koleso
 3. a steering wheel [ˈstɪərɪŋ wiːl] – volant
 4. a windscreen wiper [ˈwaɪpə] – stierač
 5. a road sign[rəʊd saɪn ] dopravná značka
 6. a locker [ˈlɒkə] – skrinka
 7. a roundabout [ˈraʊndəˌbaʊt] – kruhový objazd
 8. an exit [ˈegzɪt orˈeksɪt] – výjazd
 9. a diversion [daɪˈvɜːʃən] – obchádzka
 10. a bonnet [ˈbɒnɪt] – kapota
 11. a mudguard [ˈmʌdˌgɑːd] – blatník
 12. a clutch [klʌtʃ] – spojka
 13. a windscreen [ˈwɪndˌskriːn] – čelné sklo
 14. headlights [ˈhedˌlaɪts] – predné svetlá
 15. a boot [buːt] /a trunk [trʌŋk] – kufor v aute
 16. a gear [gɪə] – prevodovka
 17. a number plate [ˈnʌmbə pleɪt] – ŠPZ
 18. an accelerator [ækˈseləˌreɪtə] – plynový pedál
 19. a parking ticket – pokuta za parkovanie
 20. a speeding ticket [spiːdɪŋ ˈtɪkɪt] – pokuta za rýchlosť
 21. punctual [ˈpʌŋktjʊəl] – presný (časovo)
 22. delayed [dɪˈleɪd] – omeškaný, oneskorený
 23. a conductor [kənˈdʌktə] – sprievodca vo vlaku
 24. to change train – presadať, prestúpiť na iný vlak
 25. a distance [ˈdɪstəns]– vzdialenosť
bridge
 1. crowded [ˈkraʊdɪd] – preplnený
 2. fare [feə] – cestovné
 3. a return ticket [rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt] – spiatočný lístok
 4. a single ticket / one-way ticket [ˈsɪŋgəl ˈtɪkɪt] – jednosmerný lístok
 5. a seat reservation / a priority seating – miestenka
 6. a slow train – osobný vlak
 7. a fast train – rýchlik
 8. a railway car – železničný vozeň, vagón
 9. a sleeping car – spací vozeň
 10. a dining car – reštauračný vozeň
 11. air conditioning [eə kənˈdɪʃənɪŋ] – klimatizácia
 12. a double decker [ˈdʌbəl] – poschodový autobus
 13. an underground (tube) [ˌʌndəˈgraʊnd] ( [tjuːb] ) – metro v GB
 14. a subway [ˈsʌbˌweɪ] – metro v USA
 15. frequently [ˈfriːkwəntlɪ] – často
 16. cheap [tʃiːp] – lacný
 17. expensive [ɪkˈspensɪv] – drahý, nákladný finančne
 18. off season [ˈsiːzən] – mimo sezóny
 19. on season – počas sezóny
 20. a crew [kruː] – posádka
 21. to fasten [ˈfɑːsən] – pripútať sa, zapnúť si pás
 22. to  hitchhike [ˈhɪtʃˌhaɪk] – cestovať autostopom
 23. to rob [rɒb] – okradnúť
 24. to rape [reɪp] – znásilniť
 25. a stewardess [ˈstjʊədɪs] / an air hostess [ˈhəʊstɪs] / a flight attendant [flaɪt əˈtendənt]  – letuška

           Môžete ma odviesť? – Can you give me a lift?

           Môžete ma vysadiť tu? – Can you drop me here?

planet

Asking the way, giving direction

 1. Excuse me, can you tell me the way to the town centre? Prepáčte, ukázali by ste mi cestu do centra? Yes, sure. Samozrejme.
 2. Excuse me, how can I get to the square? Ako sa dostanem na námestie?
 3. Excuse me, where is the nearest restaurant? Prepáčte, kde tu je najbližšia reštaurácia?
 4. Excuse me, is there a bank near here? Prepáčte, je tu niekde blízko banka?
 5. Excuse me, what way is the bank? Prepáčte, ktorým smerom je banka?
 6. Go straight ahead to the crossroad. = Go straight on as far asthe crossroad. – Go up to the crossroad. Choďte  rovno až ku križovatke. – Go along the road/street until the traffic lights. Choďte po tejto ceste až ku semaforom.                
 7. We have lost our way. Zablúdili sme.
 8. You are going in the wrong direction/ way. Idete zle.
 9. I´m sorry, I´m a stranger here. Go to another person. (You had better ask someone else.) Bohužiaľ nevyznám sa tu, radšej sa spýtajte niekoho iného.
 10. How far is it? Ako ďaleko to je?
 11. Is it far from here? Je to ďaleko?
 12. It takes about 15 minutes. Trvá to asi 15 minút.
 13. It´s near about 300 metres . Je to blízko, asi 300 metrov. – It´s near about 15 minutes´ walk/ drive.  Je to blízko asi 15 minút peši/ autom.
 14. It´s opposite the church. Je to oproti kostolu. – It´s behind the church. Je to za kostolom.
 15. It´s next to the bank. Je to vedľa banky. – It´s in front of the bank. Je to pred bankou.
 16. It´s round the corner. Je to za rohom.
 17. Take the next turning on the left. Na prvej odbočke choďte doľava.
 18. Go along the street/ road. Choďte po tejto ulici/ ceste.
 19. Go past the bank. Choďte popri banke.
 20. Go along the park/ the road, past the bank and the pub. Choďte popri parku, popri banke….
 21. Go towards the church. Choďte smerom ku kostolu.
 22. Go this way. Choďte týmto smerom.
 23. Then, go by the river. Potom popri rieke.
 24. Cross the road. = Go across the road. Prejdite cez cestu.
 25. Cross the bridge. Prejdite cez most.
 26. Cross under the bridge. Prejdite popod most.
 27. Turn left./ Turn right. Zabočte doľava/doprava. – Turn left at the park. /Turn left at the crossroads. Pri parku zabočte doľava. 
 28. Turn right after the church. Za kostolom zabočte doprava.
 29. Go to the roundabout and take the 2nd exit. Choďte na kruhový objazd a vyjdite na 2 východe.
 30. You can´t miss it. Nemôžete to minúť.
 31. You are welcome. Niet začo.

  Not at all. Niet začo.

  It was a pleasure for me. Rado sa stalo.

          Thank you very much, indeed. Naozaj Vám veľmi pekne ďakujem.

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next