Shopping & Money

Vocabulary

1. spendthrift [ˈspendˌθrɪft] – rozhadzovač, ten kto veľa míňa
2. scrooge [skruːdʒ] – lakomec, skupáň, držgroš
3. save up money [seɪv ʌp ˈmʌnɪ ] – šetriť peniaze
4. discounts [ˈdɪskaʊnts] /reductions [rɪˈdʌkʃəns] – zľavy
5. sale [seɪl] – výpredaj
6. bargain [ˈbɑːgɪn] – výhodná kúpa / ponuka
7. on the one hand – na jednej strane
8. on the other hand – na druhej strane
9. necessity [nɪˈsesɪtɪ] – nutnosť
10. department store [dɪˈpɑːtmənt stɔː] – obchodný dom
11. shopping mall [ˈʃɒpɪŋ mɔːl] / shopping centre [ˈʃɒpɪŋˈsentə] – nákup stredisko
12. electrical appliances [ɪˈlektrɪk ə l əˈplaɪənses] – elek.spotrebiče
13. plush toys [plʌʃ tɔɪs] – plyšáky
14. toys [tɔɪs] – hračky
15. dolls [dɒls] – bábiky
17. jewellery [ˈdʒuːəlrɪ] – šperky
18. rings [rɪŋs] – prstene, earrings [ˈɪəˌrɪŋs] – náušnice, pendant [ˈpendənt] – prívesok
19. stationery [ˈsteɪʃənərɪ] – kancelárske / písacie potreby
20. envelopes [ˈenvəˌləʊps] – obálky
21. notebooks [ˈnəʊtˌbʊks] – zošity
22. fountain pen [ˈfaʊntɪn pen] – plniace pero
23. ballpoint pen [ˈbɔːlˌpɔɪnt pen] – gulôčkové pero
24. glue [gluː] – lepidlo
25. rubber [ˈrʌbə] / eraser [ɪˈreɪz] – guma

shopping centre

26. ruler [ˈruːlə] – pravítko
27. compasses [ˈkʌmpəs] – kružidlo
28. hole punch [həʊl pʌntʃ] – dierovačka
29. stapler [ˈsteɪplə] – zošívačka na papiere
30. additional services [əˈdɪʃən ə l ˈsɜːvɪs ] – doplnkové služby
31. shaving foam [ˈʃeɪvɪŋ fəʊm] – pena na holenie
32. soap [səʊp] – mydlo
33. washing powder [ˈwɒʃɪŋˈpaʊdə ] – prášok na pranie
34. wide choice [waɪd tʃɔɪs] – široký výber
35. T-shirt [ˈtiːˌʃɜːt] – tričko, shirt [ˌʃɜːt] – košeľa
36. skirt [skɜːt] – sukňa
37. leather goods [ˈleðə gʊdz ] – kožený tovar
38. jacket [ˈdʒækɪt] – bunda, sako
39. belt [belt] – opasok
40. scarf [skɑːf] – šál, scarves [skɑːvz] – šály, šatky
41. the latest fashion [ðə ˈleɪtɪst ˈfæʃən] – najnovšia móda
42. brand name clothes / designer clothes [brænd neɪm kləʊðz] – značkové oblečenie
43. queue [kjuː] – rad, stáť v rade
44. at the grocer´s [æt ðə ˈgrəʊsəs] – v potravinách
45. at the baker´s [æt ðə ˈbeɪkəs] – chlieb & pečivo
46. at the butcher´s [æt ðə ˈbʊtʃəs] – v mäsiarstve
47. at the greengrocer´s [æt ðə ˈgriːnˌgrəʊsəs] – ovocie & zelenina
48. at the stationer´s [æt ðə ˈsteɪʃənəs] – v papierníctve
49. at the chemist´s  [æt ðə ˈkemɪsts] – v lekárni / v drogérii
50. at the shoe shop [æt ðə ʃuː ʃɒp ] – obuv

Discount

51. shopping list [ˈʃɒpɪŋ lɪst] – nákupný zoznam
52. empty stomach [ˈemptɪ ˈstʌmək] – prázdny žalúdok
53. notes [nəʊts] – bankovky
54. coins [kɔɪn] – mince
55. trolley [ˈtrɒlɪ] / cart [kɑːt] – nákupný vozík
56. basket [ˈbɑːskɪt] – nákupný košík
57. check out [tʃek aʊt]till [tɪl] / cash desk [kæʃ desk] – pokladňa
58. conveyor belt [kənˈveɪə belt] – pohyblivý pás
59. cashier [kæˈʃɪə] – pokladník
60. barcode [bɑː kəʊd] – čiarový kód
61. receipt [rɪˈsiːt] – bloček, potvrdenka z pokladne
62. pay in cash [peɪ ɪn kæʃ] – platiť v hotovosti
63. pay by credit card [peɪ baɪ ˈkredɪt kɑːd ] – platiť kreditkou
64. faulty product [ˈfɔːltɪ ˈprɒdʌkt] – vadný produkt/ chybný tovar
65. guarantee [ˌgærənˈtiː] / warranty [ˈwɒrəntɪ] – záruka
66. proof of purchase [pruːf əv ˈpɜːtʃɪs] – doklad o zaplatení
67. purchase [ˈpɜːtʃɪs] – kúpiť
68. invoice [ˈɪnvɔɪs] – faktúra
69. in a stock [in stɒk] – na sklade
70. calm [kɑːm] – pokojný
71. patient [ˈpeɪʃənt] – trpezlivý
72. polite [pəˈlaɪt] – slušný
73. customer [ˈkʌstəmə] – zákazník
74. shop assistant [ʃɒp əˈsɪstənt] – predavačka / predavač
75. open market [ˈəʊp ə n ˈmɑːkɪt] – trh / tržnica

Euro

76. overcrowded [ˌəʊvəˈkraʊdɪd] – preplnený
77. lower price [ˈləʊə praɪs ] – nižšia cena
78. haggle [ˈhæg ə l] – zjednávať sa, dohadovať sa
79. pros [prəʊs] – výhody
80. cons [kɒns] – nevýhody
81. deposit [dɪˈpɒzɪt] – vložiť peniaze na účet
82. withdraw [wɪðˈdrɔː] – vybrať peniaze z účtu
83. cash machine [kæʃ məˈʃiːn] / ATM [ˌeɪtiːˈem] – bankomat
84. take out a loan [teɪk aʊt ləʊn] – zobrať si pôžičku
85. take out a mortgage [teɪk aʊt ˈmɔːgɪdʒ] – zobrať si hypotéku
86. current bank account [ˈkʌrənt bæŋk əˈkaʊnt] – bežný účet
87. aisle [aɪl] – ulička
88. brand [brænd] – značka
89. building blocks [ˈbɪldɪŋ blɒks] – stavebnica
90. buyer [ˈbaɪə] – kupujúci
91. consumer [kənˈsjuːmə] – spotrebiteľ
92. COD / cash on delivery  [kæʃ ɒn dɪˈlɪvərɪ] – na dobierku
93. closing time [ˈkləʊzɪŋ taɪm] – zatváracia doba
94. cut-price [kʌt praɪs] – zlacnený
95. dry cleaner’s [draɪ ˈkliːnəs] – čistiareň
96. refund [ˈriːˌfʌnd] – vrátenie peňazí, vrátiť peniaze
97. shelf-filler [ʃelf ˈfɪlə] – ten, kto dopĺňa tovar do regálov v supermarkete
98. leaflet [ˈliːflɪt] / flyer [ˈflaɪə] – reklamný leták
99. sweetshop [swiːt ʃɒp] – cukráreň
100.window shopping [ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ] – prezeranie si výkladov

shopping movile

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next