Mass Media

Vocabulary

 1. provide [prəˈvaɪd] – poskytnúť  
 2. entertainment [ˌentəˈteɪnmənt] – zábava  
 3. entertain [ˌentəˈteɪn] – zabávať  
 4. commercial [kəˈmɜːʃəl] – reklama v TV  
 5. ad [æd] , advertisement [ədˈvɜːtɪsmənt or -tɪz-] , advertising [ˈædvəˌtaɪzɪŋ] – reklama  
 6. dubbed [ˈdʌbd] – dabovaný  
 7. subtitles [ˈsʌbˌtaɪtəls] – titulky  
 8. breaking news [ˈbreɪkɪŋ  njuːz] – mimoriadne správy  
 9. podcast – internet.forma rádio vysielania  
 10. watchable [wɒtʃ ˈeɪbəl]  – na čo sa dá pozerať (pozerateľný)  
 11. home/domestic news [dəˈmestɪk njuːz] – domáce správy  
 12. foreign/international news [ˈfɒrɪn /  ɪntəˈnæʃənəl  njuːz] – zahraničné správy  
 13. announcer [əˈnaʊnsə] – hlásateľ v TV,rozhlase  
 14. presenter [prɪˈzentə] – moderátor  
 15. broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst] – vysielať, vysielanie  
 16. remote control [rɪˈməʊt kənˈtrəʊl] – diaľkové ovládanie  
 17. well-informed [wel  ɪnˈfɔːmd] – dobre informovaný  
 18. couch potato [kaʊtʃ  pəˈteɪtəʊ] – televízny maniak  
 19. mouse potato [maʊs pəˈteɪtəʊ ] – PC maniak  
 20. tabloid [ˈtæblɔɪd] – bulvár  
 21. reliable  source [rɪˈlaɪəbəl  sɔːs] – spoľahlivý zdroj 
 22. viewer [ˈvjuːə] – televízny divák   
 23. spectator [spekˈteɪtə] – športový divák  
 24. audience [ˈɔːdɪəns] – obecenstvo, diváci v divadle  
 25. eyesight [ˈaɪˌsaɪt] – zrak
 26. post [pəʊst] – uverejniť, pridať
camera
 1. broadsheets [ˈbrɔːdˌʃiːt] – seriózna tlač
 2. local newspapers [ˈləʊkəl  ˈnjuːzˌpeɪpə] – miestne noviny
 3. article [ˈɑːtɪkəl]  článok
 4. influential [ˌɪnflʊˈenʃəl] – vplyvný
 5. report [rɪˈpɔːt] – správa
 6. stay in touch [steɪ in tʌtʃ ] – zostať v kontakte
 7. abroad [əˈbrɔːd]  cudzina, v cudzine, do cudziny
 8. efficient [ɪˈfɪʃənt] – účinný , efektívny
 9. appear [əˈpɪə] –  zjaviť sa , objaviť sa
 10. newsagent [ˈnjuːzˌeɪdʒənt] – novinový stánok
 11. Internet addiction [əˈdɪkʃən] – závislosť na nete
 12. influence [ˈɪnflʊəns] – vplyv, ovplyvniť
 13. contain [kənˈteɪn] – obsahovať 
 14. documentary [ˌdɒkjʊˈmentərɪ or -trɪ] – dokumentárny film
 15. latest news [ˈleɪtɪst njuːz ] – najnovšie správy
 16. footage [ˈfʊtɪdʒ] – záznam (TV)
 17. live coverage [laɪˈkʌvərɪdʒ] – priamy prenos (TV) 
 18. TV guide [tiːˈviː  gaɪd] – prehľad TV programov
 19. publisher [ˈpʌblɪʃə] – vydavateľ 
 20. review [rɪˈvjuː] – kritika, recenzia
 21. sitcom [ˈsɪtˌkɒm] – situačná komédia
 22. soap opera [səʊp ˈɒpərə ] – telenovela
 23. channel surfing [ˈtʃænəl ] – prepínanie kanálov
 24. current affairs [ˈkʌrənt  əˈfeəs] – aktuálne udalosti 
 25. foreign affairs [ˈfɒrɪn əˈfeəs] – zahraničné udalosti 
mass media
 1. lack of [læk əv] – nedostatok… 
 2. series [ˈsɪəriːz or -rɪz] – televízny seriál 
 3. prime time [praɪm taɪm] – hlavný vysielací čas
 4. quiz show [kwɪz ʃəʊ ] – kvíz
 5. update [ʌpˈdeɪt] – aktualizovať 
 6. violence [ˈvaɪələns] – násilie 
 7. weather forecast [ˈweðə ˈfɔːˌkɑːst] – predpoveď počasia 
 8. access to [ˈækses] – prístup k… 
 9. live – stream [laɪv striːm] – živé vysielanie 
 10. biased [ˈbaɪəst] – neobjektívny 
 11. gift  voucher [gɪft ˈvaʊtʃə]  – darčeková poukážka
 12. weekly [ˈwiːklɪ] – týždenník
 13. monthly [ˈmʌnθlɪ] – mesačník
 14. daily [ˈdeɪlɪ] – denník 
 15. pick up a signal [pɪk ʌp  ˈsɪgnəl] – zachytiť signál 
 16. headlines [ˈhedˌlaɪns] – novinové titulky
 17. the headlines – stručný prehľad udalostí 
 18. record [ˈrekɔːd AmE ˈrekəd] – nahrať, nahrávka 
 19. gossip column [ˈgɒsɪp ˈkɒləm] – spoločenská rubrika
 20. gossiping – klebetenie
 21. dot – bodka v mail adrese 
 22. @ [æt] –  zavináč
 23. We are on the same wavelength. – Sme na rovnakej vlnovej dĺžke
 24. Theft of personal information. – Krádež osobných údajov. 
 25. I will keep you updated. – Budem Ťa  priebežne informovať. 
netflix tv

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next