JOBS & EMPLOYMENT

Vocabulary

1. hairdresser [ˈheəˌdresə] – kaderníčka
2. barber [ˈbɑːbə] – holič
3. carpenter [ˈkɑːpɪntə] – tesár
4. bricklayer [ˈbrɪkˌleɪə] – murár
5. plumber [ˈplʌmə] – inštalatér
6. cleaner [ˈkliːnə] – upratovačka
7. mechanic [mɪˈkænɪk] – mechanik
8. lifeguard [ˈlaɪfˌgɑːd] – plavčík
9. baker [ˈbeɪkə] – pekár
10. postman [ˈpəʊstmən] – poštár
11. butcher [ˈbʊtʃə] – mäsiar
12. surgeon [ˈsɜːdʒən] – chirurg
13. politician [ˌpɒlɪˈtɪʃən] – politik
14. mayor [meə] – starosta, primátor
15. clerk [klɜːrk] / civil servant [ˈsɪv ə l ˈsɜːv ə nt ] / administrative staff [ədˈmɪnɪstrətɪv stɑːf ] – úradník
16. sales representative [seɪls ˌreprɪˈzentətɪv] – obchodný zástupca
17. lawyer [ˈlɔːjə] – právnik
18. programmer [ˈprəʊgræmə] – programátor
19. attorney [əˈtɜːnɪ] – advokát , právny zástupca
20. priest [priːst] – kňaz
21. paramedic [ˌpærəˈmedɪk] – záchranár
22. flight attendant [flaɪt əˈtendənt] – letuška, stevard
23. accountant [əˈtendənt] – účtovník
24. electrician [ɪlekˈtrɪʃən] – elektrikár
25. technician [tekˈnɪʃən] – technik
26. stockbroker [ˈstɒkˌbrəʊkə] – burzový maklér

hairdresser

27. machine operator [məˈʃiːn ˈɒpəˌreɪtə] – obsluhovač stroja
28. dustman [ˈdʌstmən] / refuse collector [rɪˈfjuːz kəˈlektə] – stavebný robotník
29. physical work [ˈfɪzɪk ə l wɜːk] / blue-collar job [bluː ˈkɒlə dʒɒb ] – fyzická práca, robotnícke povolanie
30. intellectual work [ˌɪntɪˈlektʃʊəl wɜːk] / white-collar job [waɪt ˈkɒlə dʒɒb] – duševná práca
31. well paid [wel peɪd] – dobre platený
32. badly paid [ˈbædlɪ peɪd] – zle platený
33. challenging job [ˈtʃælɪndʒɪŋ dʒɒb] / demanding job [dɪˈmɑːndɪŋ dʒɒb ] – náročná, ťažká práca
34. full-time job [fʊl taɪm dʒɒb] – práca na plný úväzok
35. part-time job [pɑːt taɪm dʒɒb] – práca na polovičný úväzok
36. permanent job [ˈpɜːmənənt dʒɒb] – stála práca (práca na dobu neurčitú)
37. temporary job [ˈtempərərɪ dʒɒb ] – dočasná práca (práca na dobu určitú)
38. fulfilling job [fʊl ˈfɪlɪŋ dʒɒb ] – napĺňajúca práca
39. responsible job [rɪˈspɒnsəb ə l dʒɒb ] – zodpovedná práca
40. Accounts [əˈkaʊnts] – účtáreň
41. Human Resources Department [ˈhjuːmən rɪˈzɔːs dɪˈpɑːtmənt] – osobné oddelenie
42. Public Relations Department [ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃəns dɪˈpɑːtmənt ] – oddelenie pre styk s verejnosťou
43. Sales [seɪls] – oddelenie predaja
44. Information Technology Department [ˌɪnfəˈmeɪʃən tekˈnɒlədʒɪ dɪˈpɑːtmənt] – IT oddelenie
45. Customer Service Deparment [ˈkʌstəmə ˈsɜːvɪs dɪˈpɑːtmənt ] – oddelenie zákazníckeho servisu
46. hire [ˈhaɪə] – prenajať
47. take on [teɪk on] – zamestnať
48. employ [ɪmˈplɔɪ] – zamestnať
49. employer [ɪmˈplɔɪə] – zamestnávateľ
50. employee [emˈplɔɪiː] – zamestnanec
51. (un) [ˌʌn] employed [ɪmˈplɔɪd] – (ne) zamestnaný
52. (un) employment [ɪmˈplɔɪmənt] – (ne) zamestnanosť

machine operator

53. be out of work [bi aʊt ɒv wɜːk] – nezamestnaný
54. be jobless [bi ˈdʒɒblɪs] – nezamestnaný
55. dismiss employees [dɪsˈmɪs emˈplɔɪiː] – prepustiť zamestnancov
56. be dismissed [bi dɪsˈmɪst] – byť prepustený
57. be made redundant [bi meɪd rɪˈdʌndənt] – byť prepustený
58. be sacked [bi sækt] – byť prepustený
59. get the sack [get ðə ] – dostať výpoveď
60. be fired [bi ˈfaɪəd] – byť vyhodený z práce
61. You are fired! – Máš vyhadzov!
62. quit [kwɪt] – skončiť (napr. v práci)
63. job hunting [dʒɒb ˈhʌntɪŋ ] / look for a job [lʊk fɔː ə dʒɒb ] – zháňať prácu
64. letter of resignation [ˈletə ɒv ˌrezɪgˈneɪʃən] – výpoveď od zamestnanca
65. layoff [ˈleɪˌɒf] – prepúšťanie
66. the dole [dəʊl] / unemployment benefit [ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ˈbenɪfɪt ] – podpora v nezamestnanosti
67. be on the dole – byť na podpore
68. recruitment [rɪˈkruːtmənt] – nábor, prijímanie nových zamestnancov
69. recruiter [rɪˈkruːtə] – náborový pracovník
70. curriculum vitae (CV [ˌsiːviː]) [kəˈrɪkjʊləm vi: taɪ] – životopis
71. job application [dʒɒb ˌæplɪˈkeɪʃən] – žiadosť do zamestnania
72. references [ˈrefərənsəs ] – odporúčania
73. salary [ˈsælərɪ] – mesačný plat
74. wage [weɪdʒ] – mzda
75. hourly wage [ˈaʊəlɪ weɪdʒ ] – hodinová mzda
76. income [ˈɪnkʌm] – príjem
77. get a pay rise [get peɪ raɪz] – zvýšenie platu
78. sickness benefit [ˈsɪknɪs ˈbenɪfɪt] – nemocenská dávka

CV

79. sick leave [sɪk liːv] – práceneschopnosť
80. child benefit [tʃaɪld ˈbenɪfɪt ] – prídavky na deti
81. interest [ˈɪntrɪst] – úrok (v banke)
82. pension [ˈpenʃən] – dôchodok
83. savings [ˈseɪvɪŋ] – úspory
84. starting salary [stɑːtɪŋ ˈsælərɪ] – nástupný plat
85. be promoted [bi prəˈməʊtət] – byť povýšený
86. be in charge of [bi in tʃɑːdʒ] – mať na starosti / byť zodpovedný za
87. self-employed [self ɪmˈplɔɪd ] – živnostník
88. work freelance [wɜːk ˈfriːˌlɑːns] – byť na voľnej nohe
89. freelance journalist [ˈfriːˌlɑːns ˈdʒɜːn ə lɪst] – novinár na voľnej nohe
90. run my own business [rʌn maɪ əʊn ˈbɪznɪs] – podnikať
91. carry out duties [ˈkærɪ aʊt ˈdjuːtɪs] – plniť si povinnosti
92. cheap labour [tʃiːpˈleɪbə ] – lacná pracovná sila
93. cope with [kəʊp wɪð] – zvládnuť, poradiť si
94. flexible working hours – pružná pracovná doba
95. shift work [ʃɪft wɜːk] – práca na smeny
96. permanent contract [ˈpɜːmənənt ˈkɒntrækt] – zmluva na dobu neurčitú
97. temporary contract [ˈtempərərɪ ˈkɒntrækt] – zmluva na dobu určitú
98. seasonal job [ˈsiːzən ə l dʒɒb] – sezónna práca
99. summer job [ˈsʌmə dʒɒb] / holiday job [ˈhɒlɪˌdeɪ dʒɒb ] – letná brigáda
100. retrain [ˌriːˈtreɪn] – rekvalifikovať sa
101. take a day off – zobrať si deň voľna
102. job vacancy [dʒɒb ˈveɪkənsɪ ] – voľné pracovné miesto
103. work overtime [wɜːk ˈəʊvəˌtaɪm] – robiť nadčasy
104. commuting [kəˈmjuːtɪŋ] – dochádzanie

programmer

105. commuter [kəˈmjuːtə] – dochídzajúci, cezpoľný
106. skills [skɪls] – zručnosti
107. reliability [rɪˌlaɪəˈbɪlɪtɪ] – spoľahlivosť
108. flexibility [ˌfleksɪˈbɪlɪtɪ] – pružnosť
109. responsibility [rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ] – zodpovednosť
110. experience [ɪkˈspɪərɪəns] – prax, skúsenosti
111. creativity [ˌkriːeɪˈtɪvɪtiː] – tvorivosť
112. patience [ˈpeɪʃəns] – trpezlivosť
113. communication skills [kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən skɪls ] – komunikačné zručnosti
114. management skills [ˈmænɪdʒmənt skɪls ] – schopnosti riadiť, organizovať
115. driving skills [ˈdraɪvɪŋ skɪls] – vodičské zručnosti
116. follow the latest trends [ˈfɒləʊ ˈleɪtɪst trend ] – sledovaťnajnovšie trendy
117. after tax [ˈɑːftə tæks] – po zdanení
118. before tax [bɪˈfɔː tæks ] – pred zdanením
119. highly skilled [ˈhaɪlɪ skɪld] – vysoko kvalifikovaný
120. efficient [ɪˈfɪʃənt] – výkonný
121. meet deadline [miːt ˈdedˌlaɪn] – dodržať termín
122. goal-orientaded [gəʊl ˈɔːrɪəntɪd ] – cieľavedomý
123. turn down [tɜːn daʊn] – odmietnúť ponuku
124. set up a company [set ʌp ˈkʌmpənɪ] – založiť spoločnosť
125. found a company [faʊnd ˈkʌmpənɪ ] – založiť spoločnosť
126. establish company [ɪˈstæblɪʃ ˈkʌmpənɪ] – založiť spoločnosť
127. take on [teɪk ɒn] – zamestnať
128. temporary job [ˈtempərərɪ dʒɒb] – brigáda
129. labour market [ˈleɪbə ˈmɑːkɪt] – pracovný trh
130. bring out [brɪŋ aʊt] – uviesť na trh

baker

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next