Great Britain

Vocabulary

1. consist of [kənˈsɪst ] – skladať sa z…, pozostávať z…
2. coast [kəʊst] – pobrežie
3. island [ˈaɪlənd] – ostrov
4. isle [aɪl] – ostrov
5. density [ˈdensɪtɪ] – hustota
6. lowlands [ˈləʊləndz] – nížiny
7. highlands [ˈhaɪləndz] – vysočiny
8. the Highlands – Škótska vysočina
9. mountainous [ˈmaʊntɪnəs] – hornatý
10. peak [piːk] – štít, vrchol
11. lake [leɪk] – jazero
12. mild climate [maɪld ˈklaɪmɪt] – mierne podnebie
13. fog [fɒg] – hmla
14. branch [brɑːntʃ] – odvetvie
15. constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] – ústava
16. customs [ˈkʌstəms] – zvyky
17. government [ˈgʌvənmənt] – vláda
18. double decker [ˈdʌb ə l dekə] – dvojposchodový autobus
19. for hire [fɔː ˈhaɪə] – na prenájom
20. hemisphere [ˈhemɪˌsfɪə] – pologuľa, hemisféra
21. prime meridian [praɪm məˈrɪdɪən] – nultý poludník
22. healing springs [hiːlɪŋ sprɪŋs] – liečivé pramene

Tower Bridge e1619113431352 Great Britain

23. birthplace [ˈbɜːθˌpleɪs] – rodisko
24. plague [pleɪg] – mor, epidémia
25. oak [əʊk] – dub
26. pigeons [ˈpɪdʒɪns] – holuby
27. Beefeaters [ˈbiːˌfiːtəs] – strážcovia londýnskeho Toweru
28. raven [ˈreɪv ə n] – havran
29. bishop [ˈbɪʃəp] – biskup
30. waxwork [ˈwæksˌwɜːk] – vosková figurína
31. brewery [ˈbrʊərɪ] – pivovar
32. clover [ˈkləʊvə] – ďatelina
33. holy [ˈhəʊlɪ] – svätý
34. Trinity [ˈtrɪnɪtɪ] – Najsvätejšia Trojica
35. thistle [ˈθɪs ə l] – bodliak, škótsky národný symbol
36. landmark [ˈlændˌmɑːk] – typický znak, orientačný bod
37. unicorn [ˈjuːnɪˌkɔːn] – jednorožec
38. flag [flæg] – vlajka
39. tartan [ˈtɑːt ə n] – škótska kockovaná látka, vzor
40. kilt [kɪlt] – škótska sukňa
41. pattern [ˈpætən] – vzor (na látke)
42. Scotland [ˈskɒtlənd] – Škótsko
43. Scottish [ˈskɒtɪʃ] – škótsky
44. Scotch [skɒtʃ] – škótska (whisky)

Scottish kilt

45. the Scots [skɒts] / the Scottish people – Škóti
46. outlaw [ˈaʊtˌlɔː] – zbojník, vyhnanec
47. trademark [ˈtreɪdˌmɑːk] – obchodná značka
48. current [ˈkʌrənt] – súčasný
49. rainfall [ˈreɪnˌfɔːl] – dažďové zrážky
50. as for [əz fɔː ] – čo sa týka…
51. endurance [ɪnˈdjʊərəns] – vytrvalosť, výdrž
52. vertical [ˈvɜːtɪk ə l] – zvislý
53. horizontal [ˌhɒrɪˈzɒnt ə l] – vodorovný
54. stripe [straɪp] – pruh, pás
55. bagpipes [ˈbægˌpaɪps] – gajdy
56. evidence [ˈevɪdəns] – dôkaz
57. shamrock [ˈʃæmˌrɒk] – trojlístok, symbol Írska
58. reign [reɪn] – panovať, vládnuť
59. govern [ˈgʌv ə n] – vládnuť , riadiť
60. playwright [ˈpleɪˌraɪt] – dramatik, autor divadelných hier
61. cross [krɒs] – kríž
62. shape [ʃeɪp] – tvar
63. due to [djuː tuː] – kvôli
64. north-west [nɔːθ west] – severozápad
65. strength [streŋθ] – sila

Northern Ireland

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next