Global Problems

Vocabulary

 1. global [ˈgləʊbəl] celosvetový 
 2. extinct [ɪkˈstɪŋkt] – vyhynutý, vymretý 
 3. extinction [ɪkˈstɪŋkʃən] – vyhynutie, zánik 
 4. environment [ɪnˈvaɪrənmənt] – (životné) prostredie 
 5. litter [ˈlɪtə] smeti, odpadky  
 6. to preserve[prɪˈzɜːv[] –  zachovať, (u)chrániť 
 7. to preserve our planet [prɪˈzɜːv  ˈplænɪt] – chrániť našu planétu 
 8. species [ˈspiːʃiːz]druh (y)  
 9. to recycle [riːˈsaɪkəl] – recyklovať, opätovne použiť 
 10. deforestation [diːˌfɒrɪˈsteɪʃən] – vyrubovanie lesov, odlesňovanie 
 11. to pollute [pəˈluːt] – znečistiť 
 12. pollution [pəˈluːʃən] – znečistenie, znečisťovanie 
 13. polluted [pəˈluːtɪd] – znečistený 
 14. to endanger [ɪnˈdeɪndʒə] – ohroziť, vystaviť nebezpečenstvu 
 15. endangered [ɪnˈdeɪndʒəd] – ohrozený (druh) 
 16. to increase in [ɪnˈkriːs] – zvýšiť(sa),  zväčšiť (sa) 
 17. rural [ˈrʊərəl] – vidiecky, dedinský 
 18. countryside [ˈkʌntrɪˌsaɪd] – príroda, vidiek 
 19. mild [maɪld] – mierny (klíma) 
 20. deep [diːp] – hlboký 
 21. depth [depθ] – hĺbka 
 22. to prevent from [prɪˈvent] – predchádzať (niečomu), zabrániť 
 23. to worry about [ˈwʌrɪ] – robiť si starosti, znepokojovať sa 
 24. to be serious about [ˈsɪərɪəs] –  myslieť to vážne 
 25. to be aware of [əˈweə] – uvedomovať si , byť si vedomý 
 26. to escape from [ɪˈskeɪp] – uniknúť, ujsť 
Rhino
 1. a solar cell [ˈsəʊlə sel] – solárny panel 
 2. soil [sɔɪl] – pôda 
 3. to sort out [sɔːt aʊt] – triediť  
 4. to sort out domestic rubbishwaste  [dəˈmestɪk ˈrʌbɪʃ] – triediť domáci odpad 
 5. waste[weɪst] – odpad 
 6. measures [ˈmeʒəs] – opatrenia, kroky 
 7. green house effect [ˈgriːnˌhaʊs ɪˈfekt] –  skleníkový efekt 
 8. ozone layer [ˈəʊzəʊnˈleɪə] – ozónová vrstva 
 9. acid rain [ˈæsɪd reɪn] – kyslý dážď 
 10. carbon dioxide  [ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd] – oxid uhličitý 
 11. CFC – freón
 12. a flood [flʌd] – povodeň 
 13. drought [draʊt] – sucho, obdobie sucha 
 14. earthquake [ˈɜːθˌkweɪk] – zemetrasenie 
 15. exhaust fumes [ɪgˈzɔːst fjuːms] – výfukové plyny 
 16. anatural disaster [ˈnætʃrəl dɪˈzɑːstə] – prírodná katastrofa 
 17. disastrous [dɪˈzɑːstrəs] – katastrofálny 
 18. to threaten [ˈθretən] – ohrozovať, ohroziť 
 19. harm [hɑːm] – škoda 
 20. harmful [ˈhɑːmfʊl] – škodlivý 
 21. poverty [ˈpɒvətɪ] – chudoba, bieda 
 22. famine [ˈfæmɪn] – hlad, hladomor 
 23. pesticidespestɪˌsaɪds] – prostriedky na ničenie hmyzu 
 24. to starve [stɑːv] – trpieť hladom, hladovať 
 25. starvation [stɑːˈveɪʃən] – (vy)hladovanie 
 26. to recommend [ˌrekəˈmend] – odporučiť 
 27. recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃən] – odporúčanie 
 28. to solve [sɒlv [səˈdʒest] – riešiť, vyriešiť 
 29. a solution [səˈluːʃən ] – riešenie 
Pollution
 1. to suggest [səˈdʒest ] – navrhnúť 
 2. a suggestion [səˈdʒestʃən] – návrh 
 3. to run out of – dôjsť, minúť sa 
 4. to watch out [wɒtʃ aʊt] – byť opatrný 
 5. avalanche [ˈævəˌlɑːntʃ] – lavína 
 6. to plant a bomb – nastražiť/umiestniť bombu 
 7. to hijack [ˈhaɪˌdʒæk] – uniesť lietadlo 
 8. a hostage hɒstɪdʒ] – rukojemník 
 9. innocentɪnəsənt] – nevinný  
 10. to permit [pəˈmɪt] – povoliť 
 11. a permission [pəˈmɪʃən] – povolenie 
 12. to overcome [ˌəʊvəˈkʌm] – prekonať , zdolať 
 13. fatigue [fəˈtiːg] – únava, vyčerpanosť 
 14. loss of smell and taste [lɒs ɒv smel ænd teɪst] – strata čuchu a chuti 
 15. to cough [kɒf] – kašľať 
 16. to sneeze [sniːz] – kýchať 
 17. fever [ˈfiːvə] – horúčka 
 18. breathing difficulties briːðɪŋ dɪfɪkəltɪis ] – dýchacie problémy 
 19. fatal [ˈfeɪtəl] – smrteľný, so smrteľnými následkami 
 20. to cause [kɔːz] – príčina, zapríčiniť, spôsobovať  
 21. religious [rɪˈlɪdʒəs] – náboženský  
 22. prejudice [ˈpredʒʊdɪs] – predsudky, zaujatosť 
 23. greedy [griːdy] – chamtivý, nenásytný 
 24. to handle [ˈhændəl] – zvládnuť, vedieť si rady  
 25. illiteracy [ɪˈlɪtərəsɪ] – negramotnosť 
global problems

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next