Culture & Arts

Vocabulary

 1. culture [ˈkʌltʃə] – kultúra
 2. general [ˈdʒenərəl or ˈdʒenrəl] – všeobecný
 3. aim [eɪm] – cieľ, zámer
 4. cherish [ˈtʃerɪʃ] – uchovávať (v srdci), strážiť si, čo je vzácne
 5. entertain [ˌentəˈteɪn] – zabaviť, pobaviť
 6. enrich [ɪnˈrɪtʃ] – obohatiť
 7. promote [prəˈməʊt] – propagovať, podporovať
 8. cultural heritage [ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ] – kultúrne dedičstvo, odkaz
 9. decorative arts [ˈdekərətɪv or ˈdekrətɪv ɑːts] – dekoratívne umenie
 10. landscape painting / natural scenery [ˈlændˌskeɪp ˈpeɪntɪŋ] / [ˈnætʃrəl ˈsiːnərɪ] – krajinomaľba
 11. nude [njuːd] – akt
 12. brush [brʌʃ] – štetec
 13. paints [peɪnts] – farby
 14. canvas [ˈkænvəs] – maliarske plátno
 15. easel [ˈiːzəl] – maliarsky stojan
 16. triangle [ˈtraɪˌæŋgəl] – trojuholník
 17. square [skweə] – štvorec
 18. rectangle [ˈrekˌtæŋgəl] – obdľžnik
 19. cubist [ˈkjuːbɪst] – kubistický
 20. Dutch [dʌtʃ] – holandský
 21. the Duch [dʌtʃ] – Holanďania
 22. commit suicide [kəˈmɪt ˈsuːɪˌsaɪd] – spáchať samovraždu
 23. unfortunate [ʌnˈfɔːtʃənɪt] – nešťastný
 24. mysterious smile [mɪˈstɪərɪəs smaɪl] – záhadný úsmev
 25. sculpture [ˈskʌlptʃə] – socha, sochárstvo
 26. statue [ˈstætjuː] – socha (postava človeka)
sculpture
 1. marble [ˈmɑːbəl] – mramor
 2. clay [kleɪ] – hlina (hrnčiarska)
 3. Christ The Redeemer Statue [kraɪst  ðə rɪˈdiːmə] – Socha Krista Spasiteľa
 4. Statue of Liberty [ˈstætjuː ˈlɪbətɪ] – Socha Slobody 
 5. performing arts [pəˈfɔːmɪŋ  ɑːts] – predvádzacie umenia (vystupovanie pred publikom)
 6. audience [ˈɔːdɪəns] – diváci, publikum, obecenstvo
 7. bagpipes [ˈbægˌpaɪps] – gajdy
 8. drums [drʌms] – bubny
 9. violin [ˌvaɪəˈlɪn] –  husle
 10. flute [fluːt] – flauta
 11. guitar [gɪˈtɑː] – gitara
 12. play the guitar –  hrať na gitare
 13. accordion [əˈkɔːdɪən] – ťahacia harmonika
 14. harmonica [hɑːˈmɒnɪkə] – fúkacia harmonika
 15. composer [kəmˈpəʊzə] – hudobný skladateľ
 16. conductor [kənˈdʌktə] – dirigent
 17. laymen [ˈleɪmən] – laik, neodborník, amatér
 18. tune [tjuːn] – melódia
 19. catchy [ˈkætʃɪ]  – chytľavé (melódia)
 20. belly dance [ˈbelɪ dɑːns] – brušný tanec
 21. tap dance [tæp  dɑːns] – stepovanie 
 22. fable [ˈfeɪbəl] – bájka
 23. fairy tale [ˈfeərɪ teɪl] – rozprávka
 24. stage [steɪdʒ] – javisko
 25. the curtain [ˈkɜːtən]  – divadelná opona
 26. prompter [ˈprɒmptə] – šepkár v divadle
 27. rehearsal [rɪˈhɜːsəl] – skúška v divadle
 28. actor [ˈæktə] – herec
 29. actress [ˈæktrɪs] – herečka
guitar
 1. screen [skriːn] – premietacie plátno, obrazovka
 2. subtitles [ˈsʌbˌtaɪtəls] – titulky
 3. dubbed [ˈdʌbd] – dabovaný, nahovorený
 4. cast [kɑːst] – účinkujúci, herecké obsadenie
 5. extras [ˈekstrə] – komparz vo filme 
 6. stunt man [ˈstʌntmən] – kaskadér
 7. end credits [ˈkredɪts] – záverečné titulky na konci filmu
 8. audition [ɔːˈdɪʃən]  – konkurz na hereckú rolu
 9. trailer [ˈtreɪlə] – upútavka, ukážka z filmu
 10. cartoon [kɑːˈtuːn] – kreslený film
 11. Cinderella [ˌsɪndəˈrelə] – Popoluška
 12. Sleeping Beauty [sliːpɪŋ ˈbjuːtɪ] – Šípková Ruženka
 13. Little Red Riding Hood [ˈlɪtəl red ˈraɪdɪŋ hʊd] – Červená čiapočka
 14. Three Pigs [θriː pɪg] – Tri prasiatka
 15. Snow White [snəʊ waɪt] – Snehulienka
 16. blockbuster [ˈblɒkˌbʌstə] – filmový trhák
 17. dreadful movie [ˈdredfʊl ˈmuːvɪ] – hrozný, príšerný, trašný film
 18. slow movie [sləʊ ˈmuːvɪ ] – veľmi nudný film
 19. gripping movie [grɪpɪŋ ˈmuːvɪ] – napínavý film
 20. setting [ˈsetɪŋ] – prostredie príbehu (miesto a čas, kedy sa príbeh odohráva)
 21. plot [plɒt] – dej príbehu, zápletka
 22. First Communion [fɜːst kəˈmjuːnjən] – 1.sväté prijímanie
 23. Confirmation [ˌkɒnfəˈmeɪʃən] – birmovanie
 24. we aren’t allowed – nemôžeme
 25. time consuming [taɪm kənˈsjuːmɪŋ] – časovo náročné
Culture & Arts

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next