BOOK MY BEST FRIEND

Vocabulary

 1. handheld [hændheld] – ručný, do ruky
 2. to look up [lʊkˌʌp] – vyhľadať (na internete, v slovníku…)
 3. to afford [əˈfɔːd] – dovoliť si
 4. an e-reader [əˈriːdə] – čítačka na knihy
 5. a GP [dʒiːpiː] – všeobecný/ obvodný lekár
 6. escapism [ɪˈskeɪpɪzəm] – únik
 7. to escape from [ɪˈskeɪp] [frɒm] – uniknúť z
 8. good [gʊd] – dobro
 9. evil [ˈiːvəl] – zlo
 10. Good wins over evil. – Dobro víťazí nad zlom.
 11. wisdom [ˈwɪzdəm] – múdrosť
 12. wise [waɪz] – múdry
 13. Little Red Riding Hood [ˈlɪtəl red ˈraɪdɪŋ hʊd] – Červená čiapočka
 14. Snow White [snəʊ waɪt] – Snehulienka
 15. Hansel and Gretel [hænsəl ən ˈgretəl] – Janko a Marienka
 16. Cinderella [ˌsɪndəˈrelə] – Popoluška
 17. Once upon a time [wʌns əˈpɒn ə taɪm] – Kde bolo, tam bolo
 18. to boost [buːst] – oživiť, povzbudiť, podporiť
 19. to distinguish [dɪˈstɪŋgwɪʃ] – rozlíšiť, poznať
 20. hatred [ˈheɪtrɪd] – nenávisť
 21. to hate [heɪt] – nenávidieť
 22. to force [fɔːs] – prinútiť
 23. to enrich [ɪnˈrɪtʃ] – obohatiť
 24. references [ˈrefərəns] – oporúčania
 25. to express [ɪkˈspres] – vyjadriť
 26. to put down [pʊt daʊn] – odložiť (bokom)
 27. empathy [ˈempəθɪ] – pochopenie, empatia, vcítenie sa do situácie
 28. a device [dɪˈvaɪs] – zariadenie
 29. pros [prəʊs] – klady/výhody
 30. cons [kɒns] – zápory/nevýhody
 31. to store [stɔː] – skladovať, uchovávať
 32. a plot [plɒt] – dej príbehu, zápletka
 33. values [ˈvæljuː] – hodnoty
 34. honour  [ˈɒnə] – česť, pocta
 35. a fairytale [ˈfeərɪteɪl] – rozprávka
Book
 1. a fable  [ˈfeɪbəl] – bájka
 2. a chapter [ˈtʃæptə] – kapitola
 3. a library card [ˈlaɪbrərɪ kɑːd] – čitateľský preukaz
 4. to damage [ˈdæmɪdʒ] – poškodiť
 5. to announce [əˈnaʊns] – oznámiť
 6. an announcement [əˈnaʊnsmənt] – oznam, oznámenie
 7. a bookworm [ˈbʊkˌwɜːm] – knihomoľ
 8. imagination [ɪˌmædʒɪˈneɪʃən] – predstavivosť, fantázia
 9. instead of [ɪnˈsted əv ] – namiesto (niečoho/niekoho)
 10. to improve [ɪmˈpruːv] – zlepšiť(sa), zdokonaliť (sa)
 11. free of charge [friː əv tʃɑːdʒ] –  bez poplatku
 12. time consuming [taɪm kənˈsjuːmɪŋ] – časovo náročné
 13. a lack of [læk əv] – nedostatok (niečoho)
 14. lending period [lendɪŋ ˈpɪərɪəd] – doba zapožičania
 15. irreplaceable [ˌɪrɪˈpleɪsəbəl] – nenahraditeľný
 16. to enlarge [ɪnˈlɑːdʒ] – zväčšiť, rozšíriť
 17. spelling [ˈspelɪŋ] – pravopis
 18. cure [kjʊə] – liečba, liek
 19. timeless [ˈtaɪmlɪs] – nadčasový, nestárnúci
 20. to recharge [ˌriːˈtʃɑːdʒ] – dobiť batériu
 21. old fashioned [əʊld ˈfæʃəned] – staromódny
 22. even if [ˈiːvən ɪf] – aj keď
 23. an adventure [ədˈventʃə] – dobrodružstvo
 24. an adventurous [ədˈventʃərəs] – dobrodružný, odvážny
 25. current [ˈkʌrənt ] – súčasný
 26. an issue [ˈɪʃjuː] – problém, záležitosť
 27. to pretend [prɪˈtend] – predstierať
 28. towards  [təˈwɔːdz] – smerom k/ku
 29. to sniff [snɪf] – očuchať, oňuchať
 30. to bend [bend] – ohnúť sa, nakloniť sa
 31. to whisper [ˈwɪspə] – zašepkať, pošepkať
 32. to wander [ˈwɒndə] – túlať sa
 33. a lesson [ˈlesən] / a moral [ˈmɒrəl] – ponaučenie
 34.  advice [ədˈvaɪs] – rada, odporúčanie
 35.  A friend in need is a friend indeed. – V núdzi poznáš priateľa.
Library

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next